Bojana Dinić

Projekti

Aktuelni projekti

Nomološka mreža mračnih crta ličnosti

Ovaj projekat je otvoren i u toku, i njegov cilj je ispitivanje sržnih karakteristika mračnih crta, njihovih glavnih korelata i ishoda, kao i validacija upitnika za procenu različitih mračnih crta. Fokus ovog projekta je na ispitivanju Mračne trijade (psihopatija, makijavelizam i narcizam) i Mračne tetrade (uz dodat svakodnevni sadizam), ali domen istraživanja proširujemo i na druge karakteristike koje su u vezi sa mračnim crtama, kao što su zavist, zluradost, pakost, osvetoljubivost i slično.

Ključni rezultati:

 • Na osnovu bibliometrijske studije je dobijeno da su ključne teme u oblasti istraživanja Mračne trijade evoluciona psihologija, instrumenti za procenu mračnih crta, modeli ličnosti i polne razlike.
 • Centralna karakteristika u konstelaciji Mračne tetrade je psihopatija, tj. njene facete – manipulativnost i nedostatak afektivne responzivnosti.
 • Od svih predloženih osobina za srž mračnih crta, Antagonizam deli najvše zajedničke varijanse sa mračnim crtama. Facete Antagonizma – bezosećajnost, grandioznost i obmanjivanje – mogu se smatrati Antagonističkom trijadom ili Alternativnom Mračnom trijadom.
 • Pristup usmeren na varijablu (dimenzionalni prisup) bi trebalo da se preferira u objašnjenju kovarijanse između crta Mračne trijade. Međutim, pristup usmeren na osobu (tipološki pristup) se čini korisnim kada se sadizam uključi u konstelaciju mračnih crta.
 • Crte Mračne trijade objašnjavaju agresiju povrh varijanse bazičnih HEXACO crta ličnosti. Međutim, različite crte objašnjavaju agresiju kod muškaraca i žena, pri čemu je agresija kod žena složenija, te povezana sa više toksičnijom konstelacijom crta ličnosti.

Saradnici: Anja Wertag, Boban Petrović, Tara Bulut Allred, Aleksandar Tomašević, Valentina Sokolovska, Beata Grabovac, Selka Sadiković, Milan Oljača, Tanja Jevremov

Ukoliko si zainteresovan/na da učestvuješ u ovom projektu, slobodno me možeš kontaktirati na: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs.

Kros-kulturna validacija psiholoških instrumenata

Ovaj projekat je otvoren i u toku i u okviru njega utvrđujemo kros-kulturnu validnost psiholoških instrumenata, posebno u srpskoj kulturi, ali nismo ograničeni ni na jednu posebnu kulturu. Do sada smo adaptirali nekoliko instrumenata na sprski i mađarski jezik, ali smo zainteresovani da proširimo kros-kulturno poređenje i na druge kulture i društva.

Ključni rezultati:

 • Skala Maliciozne zavisti je kros-kulturno invarijantna u poređenju američkog i srpskog uzorka, pri čemu američki ispitanici pokazuju više maliciozne zavisti. Iako skala Benigne zavisti nije poputno invarijatna, rezultati pokazuju dobre psihometrijske karakterisitke srpske adaptacije BeMaS.
 • Inventar patološkog narizma (PNI) je kros-kulturno invarijantan u poređenju američkog i srpskog uzorka. Pripadnici srpske kulture, kao predstavnici više kolektivističke kulture, pokazuju niže skorove na narcizmu u poređenju s pripadnicima američke kulture koji pripadaju individualističkoj kulturi.
 • Skala Reaktivne agresije iz Upitnika reaktivne-proaktivne agresije (RPQ) je kros-kultirno validna. Međutim, skala Proaktivne agresije se ne može smatrati identičnom u nekim kulturama. Pored toga, ne može se izolovati profil ispitanika koji su skloni samo proaktivnoj agresiji, što upućuje na to da se proaktivna agresija uvek javlja sa reaktivnom.
 • Srpska adaptacija inventara HEXACO-100 pokazuje očekivanu šestofaktorsku strukturu i korelacije sa drugim inventarima baziranim na leksičkim studijama.

Ukoliko si zainteresovan/na da učestvuješ u ovom projektu, slobodno me možeš kontaktirati na: bojana.dinic@ff.uns.ac.rs i pogledaj http://bojanadinic.com/sr/merenja/.

GENIUS – Genetic and environmental influences on psychological adaptation of children and adults

http://star.ff.uns.ac.rs/genius/

Finansijer: Fond za nauku, RS
Trajanje: 2022-2025
Rukovodilac: Snežana Smederevac, Univerzitet u Novom Sadu
Na ovom projektu moja primarna uloga je rukovodilac radnog paketa 6 – Otvorena nauka kao okvir za diseminaciju i eksploataciju rezultata. Pogledaj prvi Vodič za građansku nauku u Srbiji koji je jedan od rezultata GENIUS projekta.
Pored toga, uključena sam u naučna istraživanja genetičkih, sredinskih i epigenetičkih uticaja na stilove adaptacije kod odraslih, posebno na rizična ponašanja i agresiju.

Artificial intelligence and sustainable educational tools for the prevention of teenage psychological disorders (AI@Smile)

www.asmile-project.eu

Finansijer: European Commission, Erasmus+ KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education (KA220-NI-23-36-161162)
Trajanje: 2023-2026
Rukovodilac: Carl von Ossietzky, University of Oldenburg, Germany

Završeni projekti

Transnational collaboration on bullying, migration and integration at school level

www.tribesproject.com

Finansijer: European Commission, COST Action CA18115
Trajanje: 2019-2023
Rukovodilac: James O’Higgins Norman, Dublin City University
Na ovom projektu sam uključena u radni paket 6 – E-tehnologija, digitalno nasilje i bezbednost na internetu, i koordinator sam kros-kulturne studije u vezi s ispitivanjem prediktora digitalog nasilja i digitalnog nasilja iz predrasuda.

Socio-psihološki činioci rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata u Vojvodini

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine, RS
Trajanje: 2020-2021
Rukovodilac: Bojana Dinić, Univerzitet u Novom Sadu

Cilj ovog projekta je ispitivanje efekata individualnih i kontekstualnih faktora na tri oblika rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata: prekomerna upotreba društvenih mreža, vršenje i trpljenje digitalnog nasilja i seksting. U okviru individualnih faktora ispitvani su efekti samopouzdanja i strategija emocionalne regulacije, dok su kontekstualni faktori obuhvatali nivo vršnjaka (vršnjačke norme, šeme odnosa s vršnjacima i socijalni ciljevi koji se ostvaruju na društvenim mrežama i u offline okruženju), nivo roditelja (roditeljska medijacija i kontrola, socioekonomski status) i nivo škole (školska klima i tip škole).

Pogledajte rezultate projekta i Vodič za prevenciju rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata.

Zaštićena područja za prirodu i ljude

www.wwfadria.org/sr/sta_radimo/priroda/

Finansijer: Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju
Trajanje: 2016-2022
Rukovodilac: Marko Pećarević, Svetska organizacija za prirodu Adria (WWF Adria)

Cilj projekta je poboljšanje saradnje zaštićenih područja i lokalne zajednice kako bi se lokalne zajednice više uključile u upravljanje zaštićenim područjima, kao i da bi se razvili edukativni programi za decu i turističke ponude koje će poboljšati iskustva posetilaca i pokrenuti razvoj zaštićenih područja.

Nasledni, sredinski i psihološki činioci mentalnog zdravlja

http://blizanci.rs/

Finansijer: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, RS (ON179006)
Trajanje: 2011-2019
Rukovodilac: Snežana Smederevac, Univerzitet u Novom Sadu

U okviru ovog projekta se sprovodi prva blizanačka studija u Srbiji. Projekat uključuje ispitivanje opšteg zdravstvenog i neurološkog statusa i različitih aspekata psihološkog funkcionisanja, kao što su kognitivno funkcionisanje (inteligencija i izvršne/egzekutivne funkcije), primena strategija adaptacije (npr. strategije emocionalne regulacije), osobine ličnosti, blagostanje, tendencija ka rizičnim i agresivnim ponašanjima itd. Projekat uključuje ispitivanje iskustva međusobne bliskosti između blizanaca, kao i percepciju porodičnog okruženja. Pored toga, DNK analizom se utvrđuje zigotnost, a takođe se identifikuju i određeni geni koji se dovode u vezu s navedenim aspektima psihološkog i zdravstvenog funcionisanja.

U okviru ovog projekata moj fokus je na ispitivanju udela genetičkih i sredinskih činilaca u objašnjenju agresivnog ponašanja i sličnih fenomena. Agresija se u ovom projektu meri preko samoprocena kao i preko eksperimentalne procedure kojom se izaziva agresija kako bi se detaljnije ispitali efekti situacionih faktora na agresivno ponašanje.

Ključni rezultati:

 • Rezultati prve studije u kojoj se eksperimentalno ispituje agresija kod blizanaca pokazuje da se situaciono provocirana agresija (strategija „oko za oko, zub za zub“) u potpunosti objašnjava sredinskim faktorima. Nasledni faktori ne ostvaruju značajan udeo u objašnjenju ove vrste agresije.
 • Impulsivnost i agresivnost dele nizak procenat deljene genske varijanse, ali pokazuju veći procenat specifične genetičke varijanse kao i efekata sredinskih činilaca, te se na osnovu ovog rezultata zaključuje da su agresivnost i impulsivnost različiti konstrukti.

Enhancing and Validating servIce related competences in Versatile learning environments in Western BAlkan Universities (e-VIVA)

www.evivaproject.eu

Finansijer: European Commission, Erasmus+ KA2 project (598307-EPP-1-2018-1-АL-EPPKA2-CBHE-SP)
Trajanje: 2018-2022
Rukovodilac: Ketrina Çabiri Mijo, Evropski univerzitet u Tirani
Koordinator za Srbiju: Aleksandar Kavgić, Univerzitet u Novom Sadu

Rezervisano za decu (pod sloganom „Nije zezanje“)

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice AP Vojvodine, RS
Trajanje: 2016
Rukovodilac: Marijana Šarkić, „Laureat“ doo za menadžment i zastupanje autora i glumaca, Novi Sad

Nasilje u savremenom društvu – kontekstualni i dispozicioni činioci 

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, RS
Trajanje: 2010-2015
Rukovodilac projekta: Snežana Smederevac, Univerzitet u Novom Sadu

Istraživanje zapošljivosti studenata Univerziteta u Novom Sadu – trendovi, šanse, barijere i potrebe

Finansijer: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj AP Vojvodine, RS
Trajanje: 2013-2014
Rukovodilac: Radovan Pejanović, Univerzitet u Novom Sadu

Praćenje vršnjačkog nasilja među učenicima srednjih škola sa teritorije Novog Sada

Finansijer: Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade
Trajanje: 2014
Rukovodilac projekta: Valentina Sokolovska, Univerzitet u Novom Sadu

Istraživanje vršnjačkog nasilja među srednjoškolskom omladinom

Finansijer: Grad Novi Sad, Gradska uprava za sport i omladinu, Kancelarija za mlade
Trajanje: 2013
Rukovodilac projekta: Valentina Sokolovska, Univerzitet Novi Sad